Нэгтгэсэн Санхүүгийн байдлын хураангуй тайлан

Үзүүлэлт 2012.12.31 2022.12.31
  Хөрөнгө    
1 Мөнгөн хөрөнгө 2,245,287 2,154,660
2 Бэлэн мөнгө 500 -
3 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах 671,576 1,854,660
4 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хадгаламж 671,576 1,854,660